Om HIK » Vedtægter


Vedtægter for Hadsten Idrætskreds

 §1

 

Foreningens navn er Hadsten Idrætskreds. Foreningen er hjemmehørende i Favrskov kommune og udbyder gymnastik efter folkeoplysningsloven.

 §2

 

Foreningens formål er gennem fysisk udfoldelse at give medlemmerne glæde ved bevægelse og socialt samvær.

 §3

 

Medlemmer af foreningen er kontingentbetalende personer, bestyrelsen, instruktører og hjælpeinstruktører for indeværende sæson. Bestyrelsen fastsætter kontingenter. 

 §4

 

Foreningen er tilsluttet DGI Østjylland samt relevante specialforbund. 

 §5

stk. 1

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1-3 andre medlemmer.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen  for to år ad gangen, hvor 1-3 er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.

 

stk. 2

Udover bestyrelsen vælger generalforsamlingen for en et-årig periode 1 suppleant til bestyrelsen. Eventuelle indtrådte er på valg ved først-kommende ordinære generalforsamling.

 

stk. 3

Ydermere vælges på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisor suppleant for en 2 årig periode.

 

stk. 4

Formand og kasserer har tegningsretten i foreningen.

 

stk. 5

Bestyrelsen kan overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver indenfor foreningen.

 §6

stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes i februar måned. Indvarsles skriftligt senest 14 dage før i den lokale presse eller via direkte udsendelse (brev, email eller lign.) til medlemmerne.

 

stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte deltageres antal.

 

stk. 3

Der skal være skriftlig afstemning, når blot et medlem forlanger det, ellers ved almindelig afstemning.

 

stk. 4

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år, jvf. §3. For medlemmer under 18 år er én af forældrene stemmeberettigede, dog kan hver fremmødte højst afgive én stemme.

 

stk. 5

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage før. Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremføres før generalforsamlingens begyndelse.

 

stk. 6

 Regnskabsperioden er fra den  01.01.-31.12.

 §7

 

Generalforsamlingens dagsorden:
1.       Valg af dirigent
2.       Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
3.       Aflæggelse og godkendelse af regnskab 
4.       Indkomne forslag 
5.       Valg af bestyrelse
6.       Valg af suppleanter til bestyrelsen
7.       Valg af revisor og revisorsuppleant
8.       Eventuelt

 §8

 

Ekstraordinærordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt motiveret krav derom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

 §9

stk. 1

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor.  

 

stk. 2

Mulige aktiver tilfalder ved opløsning af foreningen en anden forening med lignende formål i kommunen efter generalforsamlingens beslutning.

§10

 

Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 23. februar 2010;
tilføjelse af passus om indkaldelse via email vedtaget 28.februar 2015


 
Hadsten Idrætskreds - din idrætsforening i Hadsten - CVR nr 3044 7484